De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.maekid.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,
verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten eventueel besteld via
deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Maekid zorgvuldigheid in acht
neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen
die betrouwbaar geacht worden, kan Maekid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Maekid garandeert evenmin dat de website foutloos of
ononderbroken zal functioneren. Maekid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website
uitdrukkelijk van de hand.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maekid is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Maekid.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Maekid links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze
websites aangeboden producten of diensten door Maekid worden aanbevolen. Maekid aanvaardt
geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het
gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Maekid
niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing
van links naar websites van derden op www.maekid.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Maekid te mogen claimen of te veronderstellen.
Maekid streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Maekid aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Maekid behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip
van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te
doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een
beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden.
Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:
 Het plaatsen van malware;
 Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een
alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
 Veranderingen aan te brengen in het systeem;
 Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen;
 Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde
van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.